TGAT/TPAT ใน TCAS66 สอบอะไรบ้าง? ขอสอบเป็นแบบไหน? มีตัวอย่างข้อสอบด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 15,170
TGAT/TPAT ใน TCAS66 สอบอะไรบ้าง? ขอสอบเป็นแบบไหน? มีตัวอย่างข้อสอบด้วยTGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน

1. การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (15 ข้อ)

1.1 การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) ความเข้าใจในการกำหนดวิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลที่ได้รับออกเป็นปัจจัยย่อย ๆ เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 
1.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ (Professional problem solving) ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาหรือเล็งปัญหา พร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้น ๆ อย่างมี ข้อมูล มีหลักการ และสามารถนำความเชี่ยวชาญ หรือแนวคิดในสายวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
1.3 ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking) การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ทางเลือก สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ นโยบาย และรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รวมถึงการพูดจูงใจผู้อื่น นำเสนอความคิดและรูปแบบของสินค้า บริการ และวิธีการดำเนินงานรูปแบบใหม่
 
 

2. การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (15 ข้อ)

2.1 การระบุปัญหา (Identifying problems) ประกอบด้วย ทำความเข้าใจบริบทแวดล้อม การระบุและทำความเข้าใจปัญหา การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการระบุปัญหา
 
2.2 การแสวงหาทางออก (Generating and selecting solutions) ประกอบด้วย การสร้างและหาทางเลือก และการประเมินทางเลือกที่เหมาะสม
 
2.3 การนำทางออกไปแก้ปัญหา (Implementation) ประกอบด้วย การปฏิบัติตามแผน และการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 
2.4 การประเมินทางออกเพื่อการพัฒนาปรับปรุง (Evaluation) ประกอบด้วย เก็บข้อมูลจากการนำทางออกไปลองใช้ และสรุปผลจากการนำทางออกไปลองใช้
 
 

3. การบริหารจัดการอารมณ์ (15 ข้อ)

3.1 ความตระหนักรู้ตนเอง (Self awareness) การรับรู้ ควบคุมสภาพอารมณ์ และทัศนคติ เพื่อรักษาอารมณ์ และประสิทธิภาพของตนเอง แม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือมีภาระสูง มีความตระหนักถึงจุดแข็งของตนเอง รวมถึงจุดที่ต้องพัฒนา โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
3.2 การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ (Personality and emotional control) ความสามารถในการแสดงออก ทางสีหน้า ท่าทาง และอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม เมื่อต้องเผชิญกับบุคคล ลักษณะงาน และสถานการณ์ที่ตึงเครียด รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำและสอนผู้อื่น ให้ควบคุมอารมณ์และบุคคลิภาพได้อย่างเหมาะสม
 
3.3 ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal understanding) ความเข้าใจความต้องการ ความกังวล และความรู้สึกของผู้อื่น ทั้งสิ่งที่แสดงออกและไม่แสดงออก และความสามารถในการตอบสนอง และให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม และเท่าเทียมกัน
 
 

4. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม (15 ข้อ)

4.1 การมุ่งเน้นการบริการสังคม (Service orientation) การคิด และทำสิ่งต่าง ๆ โดยมีความต้องการของสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในใจเสมอ โดยมุ่งเน้นการศึกษา และทำความเข้าใจความต้องการต่าง ๆ แสดงถึงความมุ่งมั่นต้องการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริง พร้อมพัฒนาและ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน
 
4.2 จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental responsibility) การมีจิตสำนึก ตระหนักให้ความสำคัญ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนให้น่าอยู่ ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเต็มที่ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
 
4.3 การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น (Creating local benefits) ความสามารถในการคิดค้น ออกแบบ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิม โดยการมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในระยะยาว และยั่งยืนให้แก่ประชาชน พื้นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม
 

ประเภทข้อสอบ ปรนัย 4 ตัวเลือก

เพื่อวัดทัศนคติ 4 ระดับ ทุกคำตอบจะมีคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 0-1 คะแนน
การตอบคำถาม มี 2 แบบ คือ
 • เลือกตอบตัวเลือกเดียว
 • เลือกตอบหลายตัวเลือก
ระยะเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที
 

จำนวนข้อสอบ

1. การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม 15 ข้อ
2. การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 15 ข้อ
3. การบริหารจัดการอารมณ์ 15 ข้อ
4. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม 15 ข้อ
รวม 60 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

>> ตัวอย่างข้อสอบ <<TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์

 
ข้อสอบ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็นข้อสอบ 3 ส่วน ผู้สอบสามารถเลือกสอบได้


TPAT21 ทัศนศิลป์

100 คะแนน ประกอบด้วย
 

พื้นฐานทางทัศนศิลป์

30 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 60 คะแนน
1. หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์
2. การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์งานทัศนศิลป์
3. ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
4. การเห็นคุณค่าและ สามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่องานทัศนศิลป์
 

ทัศนศิลป์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน
1. การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
2. การนําศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับทัศนศิลป์ในชีวิตประจําวัน
 

TPAT22 ดนตรี

100 คะแนน ประกอบด้วย

องค์ประกอบดนตรี

25 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 50 คะแนน
1. จังหวะ (Rhythm)
2. ทํานอง (Melody)
3. เสียงประสาน (Harmony)
4. รูปพรรณ (Texture)
5. สีสันของเสียง (Tone Color)
6. ลักษณะของเสียง
7. รูปแบบ (Form)
 

บริบทที่เกี่ยวข้องทางดนตรี

25 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 50 คะแนน
1. ประวัติและวรรณคดีดนตรี
2. เครื่องดนตรีและแหล่งกําเนิดของเสียง
3. ระดับของการฟัง
4. หลักในการปฏิบัติทักษะดนตรี
5. ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับสังคม และการประยุกต์ใช้ดนตรีในชีวิต
 

TPAT23 นาฏศิลป์

100 คะแนน ประกอบด้วย
 

พื้นฐานการใช้ร่างกายทางด้านนาฏศิลป์

10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน
1. การเตรียมพร้อมร่างกายเพื่อปฏิบัตินาฏศิลป์
2. พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย
 

การสื่อสารด้วยท่าทาง

15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 30 คะแนน
1. อารมณ์ความรู้สึกเชิงบวก เช่น ดีใจ มีความสุข เบิกบาน
2. อารมณ์ความรู้สึกเชิงลบ เช่น เสียใจ เจ็บปวด สิ้นหวัง
3. การสื่อความหมาย
4. การแสดงออกทางสีหน้าแววตา
 

หลักการใช้พื้นที่ทางด้านนาฏศิลป์

15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 30 คะแนน
1. ทิศทาง
2. ระดับ
3. ขนาด
4. การใช้พื้นที่ในการแสดง
5. การเคลื่อนที่และแปรแถว
 

ปฏิภาณไหวพริบสําหรับผู้แสดงนาฏศิลป์

10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน
1. การแก้ไขสถานการณ์ก่อนการแสดง
2. การแก้ไขสถานการณ์ระหว่างการแสดง
 

การคิดคะแนนรวม

คะแนนรวม คำนวณจากการเฉลี่ยทั้งสามส่วน เต็ม 100 คะแนน
 

จำนวนข้อ

TPAT21 ทัศนศิลป์ 50 ข้อ
TPAT22 ดนตรี 50 ข้อ
TPAT23 นาฏศิลป 50 ข้อ
รวม 150 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

>> ตัวอย่างข้อสอบ TPAT2 <<

 

TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

 

หมวดที่ 1

เนื้อหา

การวัดความรู้ทั่วไปด้านศิลปะและการออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน
 

สมรรถนะ

 • ความเข้าใจความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ ที่มีต่อกระบวนการคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน
 • การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ ที่มีต่อกระบวนการคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
 • การนำความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ ไปใช้กับงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน
 

ระดับการประเมิน

ระดับที่ 1 ความเข้าใจ
 • จำนวน 4 ข้อ
 • ระยะเวลาในการสอบ 15 นาที
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก
 
ระดับที่ 2 การวิเคราะห์
 • จำนวน 4 ข้อ
 • ระยะเวลาในการสอบ 15 นาที
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก
 
ระดับที่ 3 การสังเคราะห์
 • จำนวน 4 ข้อ
 • ระยะเวลาในการสอบ 20 นาที
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก
 

หมวดที่ 2

เนื้อหา

การวัดความรู้ทั่วไปด้านทฤษฎีสีและทฤษฎีด้านความงามทางศิลปะและงานสถาปัตยกรรม
 

สมรรถนะ

 • ความเข้าใจด้านทฤษฏีสี จิตวิทยาการการใช้สี และทฤษฎีด้านความงามที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม
 • การวิเคราะห์และการนำไปใช้
 

ระดับการประเมิน

ระดับที่ 1 ความเข้าใจ
 • จำนวน 4 ข้อ
 • ระยะเวลาในการสอบ 15 นาที
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก
 
ระดับที่ 2 การวิเคราะห์และการนำไปใช้
 • จำนวน 4 ข้อ
 • ระยะเวลาในการสอบ 20 นาที
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก
 
 

หมวดที่ 3

เนื้อหา

การวัดความรู้พื้นฐานระบบโครงสร้าง ประเภทและลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และงานระบบพื้นฐานในงานสถาปัตยกรรม
 

สมรรถนะ

 • ความเข้าใจพื้นฐานระบบโครงสร้าง ประเภทและลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
 • การวิเคราะห์
 • การนำไปใช้
 

ระดับการประเมิน

ระดับที่ 1 ความเข้าใจ
 • จำนวน 4 ข้อ
 • ระยะเวลาในการสอบ 15 นาที
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก
 
ระดับที่ 2 การวิเคราะห์
 • จำนวน 4 ข้อ
 • ระยะเวลาในการสอบ 15 นาที
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก
 
ระดับที่ 3 การนำไปใช้
 • จำนวน 4 ข้อ
 • ระยะเวลาในการสอบ 20 นาที
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก
 
 

หมวดที่ 4

เนื้อหา

การวัดการรับรู้ด้านมิติสัมพันธ์และรูปทรง
 

สมรรถนะ

 • ความเข้าใจพื้นฐานด้านมิติสัมพันธ์และรูปทรง
 • การวิเคราะห์มิติสัมพันธ์และรูปทรง
 

ระดับการประเมิน

ระดับที่ 1 ความเข้าใจ
 • จำนวน 4 ข้อ
 • ระยะเวลาในการสอบ 15 นาที
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก
 
ระดับที่ 2 การวิเคราะห์
 • จำนวน 4 ข้อ
 • ระยะเวลาในการสอบ 30 นาที
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก
 
 

จำนวนข้อ

ปรนัย 5 ตัวเลือก
40 ข้อ
รวม 40 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 

>> ตัวอย่างข้อสอบ TPAT4 << 
อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)